Kids globe - 610047 - hangar aus holz f ü r traktoren - skala 1 50